21.10.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия Ви уведомява, че в периода от 23.10 до 27.10.2023 г., съобразно представения по-долу график, ще бъде поставена демонстрационна машина за запознаване с машинния вот.

График за разполагане на демонстрационна машина:

Дата

Населено място

Час

23.10.2023 г.

гр. Криводол, пред НЧ „Н. Й. Вапцаров“

10:00-12:00 ч.

24.10.2023 г.

гр. Криводол, 4-ти район, пред КООП-магазин

10:00-12:00 ч.

25.10.2023 г.

с. Галатин, общ. Криводол, пред сградата на Кметството

10:00-12:00 ч.

25.10.2023 г.

с. Лесура, общ. Криводол, пред сградата на Кметството

12:30-14:30 ч.

26.10.2023 г.

с. Краводер, общ. Криводол, пред сградата на Кметството

10:00-12:00 ч.

26.10.2023 г.

с. Пудрия, общ. Криводол, пред сградата на Кметството

12:30-14:30 ч.

27.10.2023 г.

с. Ракево, общ. Криводол, пред сградата на Кметството

10:00-12:00 ч.

 

21.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК

Уведомяваме Ви, че удостоверенията по чл.87, ал.1, т.5 от ИК на членовете на СИК и ПСИК ще бъдат връчени при предоставяне на изборните книжа в съответните секции в деня преди вота.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Криводол съобщава, че с РЕШЕНИЕ-№ 2664-МИ,София, 13 октомври 2023 г. - ЦИК е определила условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

1. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

2. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

3. Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното. Пълномощните се подписват от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение към решението). В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

4. Списъкът на хартиен носител по предходната точка се подписва и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на съответната общинска избирателна комисия (ОИК) в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. от представляващия/те партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет или от изрично упълномощени от него/тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

5. Общинската избирателна комисия публикува списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 77-МИ от изборните книжа.

6. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискването на т. 1. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 3 и т. 4.

7. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено. Когато пълномощното на представител е оттеглено, в графата за вписване номер и дата на пълномощното в публичния списък допълнително се отбелязва „оттеглено“.

8. Общинската избирателна комисия незабавно извършва промените по т. 6 и т. 7 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

9. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия/те съответната партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет или упълномощено от него/тях лице.

10. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети може да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 1.

11. Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия.

12. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия (СИК). Решението на СИК може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

13. Представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни, при преброяване на гласовете;

б) да присъстват при въвеждането в изчислителния пункт на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции и при приемане и проверка на протоколите на СИК в общинската избирателна комисия, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни;

в) да получат срещу подпис копия от протоколи с резултатите от гласуването за всеки вид избор в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответните изборни райони. Копието на протокола на СИК, съответно ОИК, се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и се подписва от председателя, заместник-председател и секретаря. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват в списък на лицата (Приложение № 92-МИ, съответно Приложение № 93-МИ от изборните книжа), след което представителят се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

г) да присъстват на заседания на избирателните комисии – на заседание на комисия може да присъства само един представител от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

14. В изборния ден представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

15. Представителят на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да бъде придружител, кандидат, наблюдател, застъпник, член на друг инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

 

13.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК се предлага възможност за обучение на членовете на секционни избирателни комисии (СИК) както следва :

1.За секции с машинно гласуване :

Криводол-062100001

Криводол-062100002

Криводол-062100003

Криводол-062100004

Галатин-  062100007

Краводер-062100012

Лесура -   062100013

Пудрия -  062100015

Ракево -   062100016

 

Обучението ще се проведе на 21.10.2023г.от 12.00 часа в салона на НЧ"Н.Й.Вапцаров-1924" гр.Криводол  от представители на Сиела норма (Дистанционни обучения посредством Microsoft Teams.)

 

2.Всички останали членове на СИК и ПСИК:  

Обучението ще се проведе  на 21.10.2023г.от 13.30 часа в салона на НЧ"Н.Й.Вапцаров-1924"гр.Криводол

 

 Регистрацията за обученията започва в 11.00 часа на входа на читалището.

 Присъствието на всички членове на СИК и ПСИК е желателно.

 

 

 

11.10.2023

Съобщение

Във връзка с изпълнение на т.7 от Решение №1979-МИ от 18.08.2023 г. и указателно писмо с №МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, ОИК Криводол публикува предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. както следва:

 

1.КМЕТ ОБЩИНА КРИВОДОЛ

2.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

3.КМЕТ НА КМЕТСТВО БАУРЕНЕ

4.КМЕТ КМЕТСТВО БОТУНЯ

5.КМЕТ КМЕТСТВО ГАЛАТИН

6.КМЕТ КМЕТСТВО ГЛАВАЦИ

7.КМЕТ КМЕТСТВО ГОЛЕМО БАБИНО

8.КМЕТ КМЕТСТВО ГРАДЕШНИЦА

9.КМЕТ КМЕТСТВО ДОБРУША

10.КМЕТ КМЕТСТВО КРАВОДЕР

11.КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСУРА

12.КМЕТ КМЕТСТВО ОСЕН

13.КМЕТ КМЕТСТВО ПУДРИЯ

14.КМЕТ КМЕТСТВО РАКЕВО

15. КМЕТ КМЕТСТВО УРОВЕНЕ

16.КМЕТ КМЕТСТВО ФУРЕН

11.10.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КРИВОДОЛ

уведомява политическите партии, коалиции и местни коалиции участващи в изборите  за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка с упълномощени представители:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Криводол  [email protected]. Преписки без приложен файл или  електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или местната коалиция за регистрация на лица като застъпници в ОИК/СИК, следва да представи в ОИК-Криводол следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

2-2Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

      3.Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят /писмено със заявление/пред предложилите ги партия, коалиция, или местна коалиция , че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират.  Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или местната коалиция за регистрация на лица като заместващи застъпници в ОИК/СИК, следва да  представи в ОИК-Криводол следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 73-МИ от изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа.

     4.Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. От една и съща партия, коалиция или местна коалиция в изборното помещение може да присъства или само застъпник или само представител.

     5.ОБЩИЯТ БРОЙ НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ НА ВСЯКА КАНДИДАТСКА ЛИСТА НА ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ ИЛИ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ НА МОЖЕ ДА НАДВИШАВА БРОЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В СЪОТВЕТНИЯ ИЗБОРЕН РАЙОН.

     6.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет може да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията или местната коалиция, от изрично упълномощено от тях лице и се предава  до 28. 10. 2023 г. в ОИК-Криводол за публикуване на нейната интернет страницата. Препоръчително е изпращането на този файл по ел. поща на ОИК-Криводол. Преписки без приложен файл или електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередностите.

11.10.2023

Съобщение

Относно: Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции по решение № 2173-МИ/01.09.2023г. на ЦИК раздел III

При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“.

При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“.

При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. анкетьорите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“.

При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“ и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“.

Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.

 

04.10.2023

Съобщение

Във връзка с необходимост от  замяна  в състава на СИК на територията на община Криводол при произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени на 29.10.2023 г.

се подава заявление, което може да изтеглите тук  и заявление от заменяемото лице с вписана причина за замяната.

19.09.2023

Съобщение

Началният  срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи - е 19 септември 2023 г. от 09:00 ч..

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции , следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор -изтегли от тук

09.09.2023

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КРИВОДОЛ ще започне да приема документи за регистрация на партии, коалиции от партии,  местни коалиции и инициативни комитети  за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

от 14 септември 2023 г.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9,30 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1924“, ул. „Освобождение“ № 11, в зала „БСД“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК е до 17,00 часа на 18 септември 2023 г.

 

Регистрациите  в ОИК се осъществяват по реда на Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г.  - за партии, коалиции и местни коалиции;

Регистрациите  в ОИК се осъществяват по реда на  Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г.  - за  инициативни комитети;

08.09.2023

Съобщение

На основание т.1 от Решение №2161-МИ от 31.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, свиквам първо заседание на Общинска избирателна комисия Криводол с мандат 2023-2027, което ще се проведе на 09.09.2023 г. от 09.30ч. в сградата на НЧ“Н.Й.Вапцаров-1924“-гр.Криводол, ул. „Освобождение“ № 11,  зала „БСД“.

 

Силвия Каменова

Председател на ОИК Криводол

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 126-МИ / 05.11.2023

  относно: упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Криводол предаване на изборните книжа и материали в ЦИК

 • № 125-МИ / 05.11.2023

  относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО с. Ракево, област Враца, на втори тур

 • № 124-МИ / 05.11.2023

  относно: ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: КМЕТСТВО с. Фурен, област Враца, на втори тур

всички решения