18.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

 

 1. ОИК №0621 с адрес гр.Криводол, ул. "Освобождение" № 13 е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

              8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

15.10.2019

Съобщение

ОИК Криводол уведомява ръководствата и членовете на назначените секционни избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии  в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 на територията на община Криводол, че на 20.10.2019 г. (неделя)  ще се проведат обучения на  избирателни комисии както следва:

1.Всички членове на СИК следва да се явят не по-късно от 08,45 часа за проверка на присъствие и регистрация, като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО носят със себе си документ за самоличност, в Южна зала на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1924" гр.Криводол;

2.Всички членове на ПСИК следва да се явят не по-късно от 12,45 часа за проверка на присъствие и регистрация, като Задължително носят със себе си документ за самоличност, в Южна зала на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1924" гр.Криводол;

07.10.2019

Съобщение

ОИК Криводол уведомява, че на 12.10.2019 г. изтича срока, в който избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

07.10.2019

Съобщение

ОИК Криводол уведомява че на 12.10.2019 г. изтича срока за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес.

07.10.2019

Съобщение

Застъпниците се регистрират в ОИК Криводол до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК  Криводол до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 1080-МИ от 12.09.19г.

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, изтеглете от : тук

07.10.2019

Съобщение

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Криводол от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване на горните изискванията.

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК  1080-МИ/12.09.19Г.

Електронната форма, необходима за регистрация на представителите, изтеглете от ТУК

06.10.2019

Съобщение

На основание т. 7, изр. второ от Решение № 993-МИ/07.09 .2019 г. с протоколно решение  Централна избирателна комисия разрешава на  ОИК  Криводол да публикува на интернет страницата  си одобрените предпечатни образци  на бюлетините за гласуване  в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г. както следва:

1.Бюлетина Общински съветници: тук

2.Бюлетина за Кмет на община: тук

3.Бюлетина за Кмет на Кметство Галатин: тук

4.Бюлетина за Кмет на Кметство Градешница: тук

5.Бюлетина за Кмет на Кметство Краводер: тук

6.Бюлетина за Кмет на Кметство Лесура: тук

7.Бюлетина за Кмет на Кметство Пудрия: тук

8.Бюлетина за Кмет на Кметство Ракево: тук

 

 

13.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КРИВОДОЛ

ОБЯВЯВА, ЧЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В МЕСТНИ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 17.00 ЧАСА НА 16.09.2019г./ПОНЕДЕЛНИК/.

13.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидастките листи в ОИК се извършва по реда на решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в посочения по-долу Excel формат:

 таблицата може да изтеглите от тук

04.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Криводол е с работна време както следва:

- в работни дни от понеделник до петък 09.00 часа до 17.00 часа

- в събота, неделя и в неработни дни от 10.00 часа до 16.00 часа

- в дните, в които изтичат определените от закона срокове, комисията ще приема документи с удължено работно време, до произнасяне по всички постъпили заявления.

 

ОИК-Криводол

още съобщения

Календар

Решения

 • № 178-МИ / 18.03.2022

  относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на избран на следващия в листата кандидат за общински съветник от листата на коалиция БСП за България

 • № 129-МИ / 15.10.2020

  относно: Уведомяване на Централната избирателна комисия за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство с. Пудрия, Община Криводол

 • № 128-МИ / 15.10.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет на кметство с. Пудрия община Криводол

всички решения